Informacje o dostawie

§ 6 DOSTAWA

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium polski.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

3. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbioru można dokonać w punkcie odbioru osobistego w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie internetowej sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

6. Realizacja usługi dostawy posiłku następuję w czasie 60 minut od momentu złożenia zamówienia posiłku.

7. Po złożeniu zamówienia usługobiorca ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania lub pobytu, gdzie ma być dostarczony posiłek.

8. W przypadkach losowych (w szczególności roboty drogowe, wypadki lub kolizje drogowe, zatory w ruchu drogowym) usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji usługi dostawy posiłku z przekroczeniem czasu wskazanego w ustępie 2. Powyżej. W takim przypadku usługodawca poinformuje telefonicznie usługobiorcę o przedłużeniu czasu realizacji usługi.

9. Gdy posiłkiem jest napój alkoholowy, a dostawca poweźmie wątpliwości co do pełnoletności usługobiorcy, to dostawca ma prawo zażądać potwierdzenia pełnoletności przez usługobiorcę poprzez okazanie aktualnego dowodu osobistego, prawo jazdy lub paszportu. W przypadku braku okazania jednego ze wspomnianych dokumentów, dostawca odmawia wydania napoju alkoholowego usługobiorcy.